ANBI – Protestantse gemeente te Zwammerdam

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Zwammerdam
RSIN/Fiscaal nummer: 824289377
KvK nummer: 76444422
Website adres: www.pkn-zwammerdam.nl
E-mail: scriba@pkn-zwammerdam.nl
Adres: Kerkplein 5
Postcode: 2471 AM
Plaats: Zwammerdam
Postadres: Kerkplein 5
Postcode: 2471 AM
Plaats: Zwammerdam

De Protestantse gemeente te Zwammerdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
We zijn een gemeente, die er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.
Onze gemeente bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen.
Bij ons gemeente passen beelden als: de gemeente is een open huis; de gemeente is een herberg langs de wegen van mensen. Bij deze identiteit past een uitnodigende, gastvrije houding. Bij de binding aan het belijden spreken we over de burchtelementen van de herberg.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Zwammerdam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, naast een predikant bestaande uit: een voorzitter, een scriba, vier pastorale ouderlingen, vier diakenen, een jeugdouderling en twee ouderling/kerkrentmeesters. Zij worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 2 leden en wordt in het uitvoeren van haar taken bijgestaan door een commissie van bijstand Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De protestantse gemeente te Zwammerdam belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld. Hij is haar fundament. Vanuit dit belijden staan we met beide benen in deze wereld en deze tijd. De veelkleurige manier waarop dit belijden in onze gemeente weerklank vindt, zien we als rijkdom. Zo zijn we een toegankelijke, gastvrije gemeente die samenkomt rond het Woord van God, die één is in de viering van de maaltijd van de Heer en die zich inzet voor de dienst aan de samenleving.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Klik op onderstaande link (wordt geopend in nieuw venster) voor het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente.
Beleidsplan Zwammerdam 2017-2021

E. Beloningsbeleid

Aan de gemeente is een predikant verbonden in deeltijd, 60%. De beloning is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) dient als regel nauw aan te sluiten bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de link naar de begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Discontinuïteit zit voornamelijk in investeringen voor het grote onderhoud aan installaties (CV/geluid) en gebouwen (renovatie voegwerk o.i.d.).

H. Verkorte staat van baten en lasten

Download hieronder de begroting voor 2023 (word geopend in nieuw venster)
In deze begroting vindt u ook de werkelijke cijfers over 2022.
Download Jaarrekening 2022 (versie 25-06-2023)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Deze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van een woning, het gebouw “De Ontmoeting” en geldmiddelen. Er is aan de gemeente ook legaten nagelaten met een specifieke bestemming.

De exploitatie opbrengsten van deze gebouwen worden aangewend voor onderhoud aan die gebouwen en voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Deze gemeente maakt gebruik van subsidie in de onderhoudskosten van de monumentale kerk.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), bijeenkomsten ter bevordering van het gemeenteleven, exploitatie van het gebouw “De Ontmoeting” en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.